Rezervácia 2018

2017-09-01 20:10:00

Údaje o obsadenosti za rok 2018 je moľné vidie» v kalendárnom zobrazení kaľdého miesta rybolovu v tabuµke obsadenosti tu. V súčasnosti je tabuµka tohtoročných a nasledujúcich dní dostupná aj kliknutím na prísluąný rok.